Právo obchodných spoločností     
 -  zakladanie, zmena, zrušenie obchodných spoločností
 -  správa a vymáhanie pohľadávok, predžalobné výzvy, návrhy na súd, návrhy na vykonanie exekúcie,  
 -  prevody obchodného podielu
 -   fúzie a akvizície spoločností
 -  zastupovanie pred registrovým súdom, živnostenským úradom a inými inštitúciami

a  ďalšie  služby Obchodného práva ako
 -  tvorba a pripomienkovanie a konzultácie obchodnoprávnych zmlúv podľa požiadaviek klientov
 -  právne rozbory a expertízy
 -  konkurzy - spisovanie návrhov na ich vyhlásenie, prihlasovanie pohľadávok a
  a ďalšie služby v zmysle Obchodného zákonníka

 Občianské právo:
 - tvorba  kúpnych, nájomných  a darovacích zmlúv, zmlúv o pôžičke a iných zmlúv v zmysle Občianského zákonníka          
 -  rodinné právo a rozvody, vymáhanie výživného
 -  vyporiadanie bezpodielového a podielového spoluvlastníctva,
 -  náhrada škody, ochrana osobnosti
 -  susedské vzťahy - vyporiadanie pozemkov, obmedzovanie vlastníckych práv
 -  príprava  žalôb a právnych rozborov
 -  komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností vrátane zastupovania pred katastrálnym úradom 
 -  zastupovanie v exekučnom konaní                                                                      

Správne právo
-
priestupkové konanie
- poradenstvo v územnom a stavebnom konaní
- komplexný servis vo veciach riadenia, rozhodovanie obcí a samosprávy

Pracovné právo
- poradenstvo zamestnávateľom ako i zamestnancom
- zastupovanie pred súdmi v sporoch vyplývajúcich z pracovnoprávnej povahy (neplatné ukončenie prac.pomeru, odstupné atď)
- dohody o hmotnej zodpovednosti
- zodpovednosť za škodu v pracovnoprávnom vzťahu      
- diskriminácia

Trestné právo
- obhajova obvinených osôb z trestného činu
- zastupovanie poškodených a náhrada škody v trestnom konaní
  

a ďalšie právne a poradenské služby na základe požiadaviek klienta