JUDr. Martin Kirňak

zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 4562

 Právnickú fakultu Trnavskej Univerzity v Trnave úspešne ukončil v roku 2003.
Od roku 2003 pôsobil ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii JUDr Bujňák.
V roku 2005 absolvoval rigoróznu skúšku,
 a od roku 2007 pôsobí samostatne ako advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.
mobil: +421.905.613 584

JUDr. Vlasta Pastorkova

Koncipientsku prax vykonava na pracovisku v Snine

V ramci praxe sa venuje komplexnym pravnym sluzbam