Naša advokátska kancelária uprednosťňuje zmluvnú odmenu za právne služby na základe individuálnej dohody s klientom v závislosti od konkrétnych okolností a náročnosti daného prípadu.       

Uvedená zmluvnú odmena sa podľa vyhlášky môže určiť ako

  - hodinová odmena dohodnutá podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci                 

  - paušálna odmena dohodnutá paušálnou sumou za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za  úplné vybavenie veci alebo súboru vecí,                                    

  - podielová odmena určená podielom na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok    tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil, maximálna výška dohodnutej     podielovej   odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom,  

 - tarifná odmena   stanovená inak základnou sadzbou tarifnej odmeny podľa vyhlášky.     

     Vyššie uvedené spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť aj kombinované. 

   V prípade ak medzi advokátom a jeho klientom nedôjde k dohode o odmene na jej určenie sa použijú ustanovenia vyhlášky o tarifnej odmene, ktorá sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. 

Tarifná odmena podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, ktorej celý text môžte nájsť TU , je určená  základou sadzbou za jeden právnej služby nasledovne :

     Hodnota veci   Odmena za jeden právny úkon
      do 5000 Sk                 500 Sk
   5000 Sk - 20 000 Sk 500 Sk + 50 Sk za každých začatých 1000 Sk prevyšujúcich sumu 5000 Sk
20 000 Sk - 200 000 Sk 1250 Sk + 300 Sk za každých aj začatých 10 000 Sk prevyšujúcich sumu 20 000 Sk
200 000 Sk - 1 000 000 Sk 6650 Sk + 500 Sk za každých aj začatých 50 000 Sk prevyšujúcich sumu 200 000 Sk
    nad 1 000 000 Sk 14 650 Sk + 200 Sk za každých aj začatých 100 000 Sk prevyšujúcich sumu 200 000 Sk

 Za tarifnú hodnotu veci sa považuje výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka. Za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky a hodnota záväzku.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na advokat@kirnak.sk