Naša advokátska kancelária uprednosťňuje zmluvnú odmenu za právne služby na základe individuálnej dohody s klientom v závislosti od konkrétnych okolností a náročnosti daného prípadu.       

Uvedená zmluvnú odmena sa podľa vyhlášky môže určiť ako

  - hodinová odmena dohodnutá podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci                 

  - paušálna odmena dohodnutá paušálnou sumou za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za  úplné vybavenie veci alebo súboru vecí,                                    

  - podielová odmena určená podielom na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok    tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil, maximálna výška dohodnutej     podielovej   odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom,  

 - tarifná odmena   stanovená inak základnou sadzbou tarifnej odmeny podľa vyhlášky.     

     Vyššie uvedené spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť aj kombinované. 

   V prípade ak medzi advokátom a jeho klientom nedôjde k dohode o odmene na jej určenie sa použijú ustanovenia vyhlášky o tarifnej odmene, ktorá sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. 

Tarifná odmena podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, ktorej celý text môžte nájsť TU , je určená  základou sadzbou za jeden právnej služby nasledovne :

     Hodnota veci   Odmena za jeden právny úkon
      do 5000 Sk                 500 Sk
   5000 Sk - 20 000 Sk 500 Sk + 50 Sk za každých začatých 1000 Sk prevyšujúcich sumu 5000 Sk
20 000 Sk - 200 000 Sk 1250 Sk + 300 Sk za každých aj začatých 10 000 Sk prevyšujúcich sumu 20 000 Sk
200 000 Sk - 1 000 000 Sk 6650 Sk + 500 Sk za každých aj začatých 50 000 Sk prevyšujúcich sumu 200 000 Sk
    nad 1 000 000 Sk 14 650 Sk + 200 Sk za každých aj začatých 100 000 Sk prevyšujúcich sumu 1 000 000 Sk

 Za tarifnú hodnotu veci sa považuje výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka. Za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky a hodnota záväzku.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na advokat@kirnak.sk